Regulamin zakupów

§1 Definicje*

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca –  Studio Masażu i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 6793245922)
 3. Klient lub zamiennie **Kupujący** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do czynności prawnych.
 4. Strony – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna.
 5. Sklep  – witryna internetowa dostępna pod adresem https://ergotrener.blog/.
 6. Produkt  – pliki (np. plany treningowe, plany żywieniowe, jadłospisy, vouchery, karty podarunkowe) oraz inne materiały przesyłane drogą elektroniczną, które można nabyć w Sklepie.
 7. Usługi  – masaże, konsultacje dietetyczne, treningi personalne, usługi fizjoterapeutyczne oraz inne świadczenia prowadzone przez Sprzedawcę, dostępne do zakupu w Sklepie.
 8. Ustawa o prawach konsumenta** – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Strona www – witryna internetowa studiomasazuisportu.pl

§2 Właściciel Sklepu i Dane kontaktowe**

 1. Właścicielem Sklepu jest Studio Masażu i Sportu Sp. z o.o., zwane dalej Sprzedawcą, będące jednocześnie administratorem danych osobowych.
 2. Sklep dostępny jest wyłącznie pod adresem https://studiomasazuisportu.pl/.
 3. Dane kontaktowe Sklepu:
  1. E-mail: studiomasazuisportu@gmail.com
  1. Telefon: 530050841

$3. Procedura zamówień i rezeracji usług.

 1. Rezewacji usługi klient może dokonać po przez:
  1. Formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej
  1. Drogą telefoniczną na numer telefonu Sprzedawcy
  1. Drogą elektroniczną po przez wiadomość e-mail do Sprzedawcy
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma od Sprzedawcy informację wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji oraz terminu i miejsca świadczonej Usługi.
 3. Jeżeli klient dokonał rezerwacji drogą telefoniczna lub e-mailową może otrzymać takie potwierdzenie po wyrażeniu zgody. Zgoda może mieć charakter ustny lub pisemny.
 4. Sprzedawca może zażądać od Klienta dokonania płatności z góry lub z dołu za wykonanie usługi. Płatności należy dokonać za pomocą jednej z dostępnych form płatności tj. gotówką, przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy lub inną metodą płatniczą udostępnioną klientowi.
 5. Sprzedwaca ma prawo odmówić wykonania Usługi lub odrzucić rezerwację jeżeli przesłany formularz był niekompletny, nieczytelny, naruszał zasady regulaminu lub ogólne przyjęte normy obyczajowe. Odmowa może mieć miejsce również w przypadku gdy płatność z góry nie została realizowana.

§4 Procedura zakupu Produktów**

 1. W celu dokonania zakupu Produktu lub Usługi Klient może
  1.  dokonać rezerwacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dla voucherów i kart podarunkowych Sprzedawca udostępnia osobny formularz znajdujący się na stronie www.
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: studiomasazuisportu@gmail.com
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 530050841
  1. dokonać zakupu bezpośrednich po przez złożenie zamówienia i opłacenie go za pomocą dostępnych metod płatności
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy informacje o kolejnych krokach niezbędnych do realizacji zamówienia. W wiadomości znajdują się przede wszystkim informacje o sposobach rozliczenia zakupów, rodzaj zamówionego produktu oraz sposób jego dostarczenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy kontaktu lub sprzedaży Produktu lub w przypadku złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia, naruszenia zasad  regulaminu, lub gdy zamówienie nie dotyczy procesu zakupowego.
 4. W przypadku dokonywania zamówień wybranych Produktów klient powinien dokonać płatności nie później niż do 2 dni po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji zwrotnej. Chyba, że płatność nastąpiła wcześniej.
 5.  Po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia płatności Sprzedawca przesyła Produkt do Klienta drogą elektroniczną w ciągu 2 dni
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesłanych plików za pomocą programu antywirusowego.

§5 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres: studiomasazuisportu@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, imię i nazwisko Klienta oraz dane kontaktowe.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie roku od momentu przekazania linku lub pliku nie będą rozpatrywane.

§6 Prawa Konsumenta

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do Klientów będących Konsumentami. W przypadku braku regulacji w Regulaminie, do umów zawartych pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich dokonanych płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej kwoty za korzystanie z Usług do momentu odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w określonych przypadkach.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
 8. 8. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumenta nie mają zastosowania.

§7 Postanowienia dodatkowe**

 1. Klient zobowiązuje się do używania aktualnego programu antywirusowego.
 2.  Klient nie może publikować treści bezprawnych w Internecie.
 3. Klient nie ma prawa usuwać zabezpieczeń technicznych z przesyłanych plików.
 4. Klient nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.
 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www. Informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków.
 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.04.2024 r.