Regulamin Studio

REGULAMIN STUDIO MASAŻU I SPORTU

Kraków ul. Olszańska 5/6b, 31-513.


$1 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Studio Masażu i Sportu.

$2 Słownik

Ile korć w regulaminie mowa jest o

 1. „Studio” oznacza to „Studio Masażu i Sportu”
 2. „Klient” oznacza to osobę korzystającą z usług Studia.
 3. „Voucher” lub „karta podarunkowa” określa ten sam produkt

$3 Treść regulaminu

 1.  Studio Masażu i Sportu w Krakowie, świadczy usługi z zakresu poprawy kondycji i ogólnego stanu zdrowia, w tym masażu, treningu personalnego oraz treningu na Sali do ćwiczeń. .
 2. Studio jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00. Właściciel Studia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy Studia.
 3. Aby skorzystać z usług świadczonych przez Studio należy dokonać rezerwacji terminu w formie telefonicznej, po przez stronę internetową lub na platformie do dokonywania rezerwacji. Ponadto należy założyć kartę klienta w recepcji oraz dokonać płatności za wybraną usługę
 4. Z poszczególnych usług mogą korzystać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, których stan zdrowia upoważnia do ich korzystania.
 5. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia i wyrażenia zgody na świadczenie usług na własną odpowiedzialność.  
 6. Wejście i korzystanie z usług Studia następuje po opłaceniu wejścia jednorazowego lub pakietu (na określoną usługę). Ceny usług określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
 7. Przy wykupie usług pakietowych termin ważności usługi kończy się z chwilą wykorzystania środków.
 8. Wejścia pakietowe przypisane są do konkretnej osoby.
 9. Vouchery (karty upominkowe) nie są przypisane do konkretnej osoby. Ich termin ważności określany jest w dnu zakupu i jest wiążący. Oznacza to, że należy skorzystać z Vouchera przed upływem terminu ważności określonego na odwrocie vouchera. Voucher wygasa po upływie terminu ważności lub po wyczerpaniu środków na jaki został zakupiony.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych pakietów i kart upominkowych.
 11. Za wykupione pakiety i vouchery nie zwraca się wpłaconych pieniędzy,
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest odstąpienie od niniejszego postanowienia.  Studio zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.
 12. Zabrania się Klientom przebywania na stanowisku pracy znajdującym się za biurkiem w recepcji.
 13. Pracownicy Studia decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Studio urządzeń
  i wyposażenia.
 14. Klient korzystający z Sali do ćwiczeń i sprzętu ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
 15. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez Klienta lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada Klient.
 16. Na terenie Studia obowiązuje korzystanie z obuwia zamiennego.
 17. Pracownicy Studia  mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
 18. Studio zastrzega sobie prawo do zamknięcia Studia lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Studia.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu oraz zakaz wstępu do Studia osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na teren Studia.
 20. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
 21. Wszystkie rzeczy wydane przez Studio, a używane przez Klientów są własnością Studia.

 22.  W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 23. Wykupienie usług Studia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela Studia